Privacyverklaring

Om ons toe te laten onze dienstverlening naar behoren uit te voeren, dienen wij te beschikken over enkele persoonsgegevens welke zullen worden ingevoerd in onze databanken.
Via deze “Privacyverklaring ikv GDPR-wetgeving” informeren wij u over het gebruik van deze gegevens.

Verantwoordelijke onderneming

Peggy Heymans, eenmanszaak met commerciële naam Ateljee C
Adres : Salvialaan 63 – 1770 Liedekerke – België
Tel : 0475 73 02 98
Email : info@ateljee-c.be

Verwerkingsdoeleinden

Ateljee C verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie) die nodig zijn om de loopbaanbegeleiding en/of stress & burn-out begeleiding te kunnen aanbieden zoals werd overeengekomen met de klant.
Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor de identificatie van de verbonden natuurlijke personen en/of rechtspersonen om aan de activiteiten te kunnen voldoen, worden bijgehouden in onze databanken.
Hierdoor behouden wij het overzicht op het uitvoeren en informeren van de wettelijke taken die onze job met zich meebrengt.

Rechtsgronden voor verwerking van uw gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt obv de artikels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Toestemming (artikel 6.1 a)
 • Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6.1 b)
 • Noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6.1 c)
 • Noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen (artikel 6.1 f)

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens terug in te trekken.
Wij verwerken uw gegevens op basis van :

 • De vereisten conform de juridische en fiscale wetgeving
 • Overeenkomst of afspraken
 • Mail of andere schriftelijke communicatie waarop u ons de vraag en/of toestemming verleend

Bewaring van uw gegevens

Indien een klant zich aanbiedt bij ons bedrijf, dan zullen de persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand.
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen zoals boekhouding, BTW aangifte, … .

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
U kan ten allen tijde contact opnemen met Ateljee C door uzelf aan te bieden in persoon, telefonisch, per brief of per mail indien u inzage, wijziging of verwijdering wenst in het gebruik van uw gegevens. De contactgegevens van HR Ateljee staan bij de rubriek Verantwoordelijke onderneming.
Weliswaar zullen wij eerst verifiëren of deze vraag gesteld wordt door de bevoegde persoon obv volgende elementen :

 • Kopie identiteitskaart
 • Bevestiging contactgegevens
 • Herkenning persoon
 • Bevoegdheid persoon

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet naar behoren worden gebruikt of dat wij uw gegevens dienen te verwijderen, mag u:

 • Een klacht indienen bij de maatschappelijke zetel van het bedrijf, welk dan onderzoek zal leveren of uw klacht al dan niet terecht is.
 • Indien na onderzoek door ons u alsnog niet tevreden bent met de behandeling van uw gegevens, kan u klacht indienen bij de Privacy Comissie : de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden loopbaanbegeleiding en/of stress & burn-out begeleiding, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen die in dit kader als partner van Ateljee C optreden en dit mits uitdrukkelijke toestemming van de klant.
Ateljee C garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Uw datagegevens worden enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden of indien wettelijke bepalingen dit opleggen.

Weigering van verstrekking van uw gegevens

Conform diverse wetgevingen zijn wij verplicht te beschikken over bepaalde persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres & eventueel BTW nummer) indien u wenst gebruik te maken van onze diensten.
Weigert u alsnog deze noodzakelijke gegevens te bezorgen, dan kan Ateljee C u niet naar behoren dienen, kunnen wij de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding/BTW aangifte niet voldoen en zijn wij dus deontologisch verplicht verdere dienstverlening te weigeren.

Met u in te lichten over deze verklaring voldoet Ateljee C aan de voorwaarden gekoppeld aan de GDPR wetgeving voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
Deze verklaring is steeds raadpleegbaar op ons kantoor.

Met vriendelijke groeten,

Peggy Heymans
Ateljee C